Algemene Verkoopvoorwaarden

 

Artikel 1.             Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 “Verkoper”:          De ondernemingen FeedValid B.V. gevestigd te Poederoijen en/of Covaco B.V., gevestigd te Almere, beide kantoorhoudend te Poederoijen aan de Munnikenlandse Maaskade nr. 2 alsmede eventuele groepsmaatschappijen  en alle (rechts)personen die werkzaam zijn binnen of in opdracht van één of beide ondernemingen.

1.2 “Voorwaarden”:          Deze algemene voorwaarden van Verkoper.

1.3 “Klant”:          De wederpartij van Verkoper zijnde de (potentiële) koper of een rechtspersoon namens de (potentiële) koper, alsmede de opdrachtgever ter zake van een met Verkoper gesloten overeenkomst tot het verlenen van (een) bepaalde dienst(en).

1.3 “Zaken”:          Alle door de Verkoper aan Koper te verkopen  en/of te leveren zaken in de zin van artikel 3:2 BW.

Artikel 2.             Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst, tussen Verkoper en de Klant, en alle handelingen verricht in verband daarmee en dit in zoverre ze niet strijdig zijn met de bepalingen van de schriftelijke overeenkomst alsmede neergelegd in de verkoopbevestiging en/of enig standaardcontract opgenomen in de overeenkomst. In geval van strijdigheid hebben de voorwaarden van de schriftelijke overeenkomst en/of standaardcontract voorrang op deze Voorwaarden, met uitzondering van artikelen 5, 8 en 10 van deze Voorwaarden die ongeacht van toepassing blijven.
2.2 De toepasselijkheid van eventueel door de Klant gehanteerde algemene voorwaarden wordt door Verkoper uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Van deze Voorwaarden kan slechts per schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.
2.4 Werknemers van Verkoper of door Verkoper bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden komen een beroep toe op deze Voorwaarden.
2.5 De tekst van de Nederlandse versie van deze Voorwaarden is leidend en heeft voorrang bij strijdigheid/onduidelijkheid in vertalingen.
2.6 Mocht een beding in deze Voorwaarden nietig zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverminderd van kracht.

Artikel 3.             Offertes, aanbiedingen en aanvaarding
3.1 Alle aanbiedingen en offertes door of namens Verkoper zijn vrijblijvend.
3.2 De in een offerte vermelde prijzen zijn netto, exclusief belastingen en andere heffingen, en exclusief eventueel andere met de levering verband houdende kosten, tenzij dit in de overeenkomst uitdrukkelijk anders is vermeld.
3.3 Eventueel na de opdrachtbevestiging gemaakte afspraken of wijzigingen in de overeenkomst zijn slechts bindend indien schriftelijk overeengekomen of schriftelijk door Verkoper bevestigd.

Artikel 4.             Gewicht van de zaken
4.1 Indien de Zaken door Verkoper zijn of worden gewogen en in dat kader wordt door Verkoper een weegbon wordt uitgegeven dan is het gewicht zoals vermeld op de weegbon tussen partijen bindend. Latere eventueel afwijkende wegingen verricht door of namens de Klant kunnen niet als bewijs van het gewicht van de Zaken dienen.
4.2 Verkoper wordt geacht aan haar verplichting te hebben voldaan indien het verschil tussen de verkochte hoeveelheid en de geleverde hoeveelheid niet groter is dan 5 %.

Artikel 5.             Klachten
5.1 De Klant is gehouden bij aflevering terstond voor eigen rekening en risico te onderzoeken of de Zaken aan de overeenkomst beantwoorden.
5.2 Eventuele afwijkingen wat betreft kwaliteit, hoeveelheid, gewicht, soort, samenstelling en andere hoedanigheden dient de Klant binnen 48 uur na levering schriftelijk aan Verkoper te melden, op straffe van verval van het recht van reclame voor gebreken die op redelijke wijze konden worden ontdekt. Overige klachten dienen uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de Zaken schriftelijk bij Verkoper te worden ingediend, met uitzondering van klachten over facturen zoals genoemd in artikel 6.5 van deze Voorwaarden.
5.3 De Verkoper heeft het recht de Zaken, waarover door de Klant een klacht is ingediend, te (laten) onderzoeken.
5.4 Indien de klacht na onderzoek onterecht blijkt, dan draagt de Klant de kosten van het onderzoek alsmede de daarmee verband houdende kosten.

Artikel 6.             Betaling
6.1 Betaling dient te geschieden vóór de op de factuur vermelde vervaldatum.
6.2 Na het verstrijken van de vervaldatum is de Klant van rechtswege in verzuim en zijn alle betalingsverplichtingen jegens Verkoper direct opeisbaar geworden. Vanaf dat moment is de Klant over de verschuldigde hoofdsom een rente verschuldigd van 2 % per (gedeelte van een) maand.
6.3 Indien de Klant niet (binnen de vervaldatum) betaalt of voldoet aan andere verplichtingen, dan komen de (buiten)gerechtelijke kosten ter inning van de vordering voor rekening van de Klant.  De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom.
6.4 Verkoper is gerechtigd om (toekomstige) vorderingen en schulden van alle binnen de groep aangesloten bedrijven te verrekenen met openstaande vorderingen en schulden indien facturen vervallen zijn.
6.5 Klachten van de Klant tegen een factuur kunnen slechts schriftelijk worden gemeld en binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn.
6.6 De Klant is in geen geval gerechtigd tot enige verrekening, korting en/of opschorting.

Artikel 7.             Eigendomsovergang en risico
7.1 De door Verkoper geleverde Zaken blijven het eigendom van Verkoper totdat de Klant aan alle (betalings)verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.
7.2 De Klant is slechts na schriftelijk akkoord van de Verkoper gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Zaken of documenten (tot zekerheid) aan derden over te dragen of te bezwaren met een zekerheidsrecht.
7.3 Het eigendomsvoorbehoud  geldt eveneens ten aanzien van door Verkoper geleverde Zaken welke door de Klant zijn bewerkt, veranderd of verwerkt.
7.4 Indien de Verkoper zijn eigendomsvoorbehoud wenst uit te oefenen, verleent de Klant de Verkoper toegang tot alle plaatsen waar de eigendommen van Verkoper zich bevinden om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Zaken terug te nemen.
7.5 Het risico van de verkochte Zaken gaat over op het moment van levering die, tenzij anders overeengekomen, zal geschieden op basis Free On Truck (‘vrij op wagen’) of Cost Paid To (‘franco’).
7.6 Het risico van de verkochte Zaken gaat eveneens over indien Verkoper niet kan leveren doordat de Klant niet kan afnemen, aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen of de Zaken ten onrechte worden geweigerd. Verkoper is in voorkomend geval gerechtigd de Zaken voor rekening en risico van de Klant op te slaan of te verkopen.

Artikel 8.             Aansprakelijkheid
8.1. De aansprakelijkheid van Verkoper is uitgesloten, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van het bestuur of bedrijfsleiding van Verkoper.
8.2 Verkoper is in geen geval aansprakelijk voor/indien:
a. bij de Klant of derden ontstane gevolgschade (waaronder in ieder geval doch niet uitputtend wordt verstaan bedrijfsschade, boeteschade, schade door bedrijfsstagnatie, winstderving of inkomstenderving);
b. schade veroorzaakt door de Zaken aan andere zaken, recallschade, milieuschade, indien de schade is veroorzaakt door enig Zaak die bij Verkoper geen enkele bewerking heeft ondergaan, schade die het gevolg is van een verplichte overheidshandeling, niet in rekening gebrachte diensten of zaken, onjuiste of onvolledige door de Klant aangeleverde gegevens, een afdoende door de Klant afgesloten verzekering ontbreekt, decertificering van de geleverde zaken.
8.3 De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot de factuurwaarde van de Zaken, met een maximum van € 35.000,-.
8.4 Koper vrijwaart Verkoper voor claims van derden.
8.5 Het recht op schadevergoeding van de Klant vervalt in ieder geval indien de Klant niet binnen de in artikel 5 van deze Voorwaarden genoemde termijnen schriftelijk heeft geklaagd of gereclameerd.

Artikel 9.             Ontbinding, opschorting en terugneming zaken

9.1 Verkoper heeft het recht de overeenkomsten met de Klant gedeeltelijk of volledig te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding in de volgende gevallen indien de Klant zijn (betalings)verplichtingen niet (tijdig) nakomt onder een overeenkomst met Verkoper, de Klant in staat van faillissement verkeert, dan wel een aanvraag daartoe is ingediend of surseance van betaling is aangevraagd, dan wel de onderneming van de Klant wordt geliquideerd of de Klant zijn onderneming staakt, althans op het vermogen van de Klant beslag is gelegd.
9.2 In de genoemde gevallen is Verkoper bevoegd de verdere uitvoering van alle overeenkomsten met de Klant op te schorten.
9.3 In de in lid 1 genoemde gevallen heeft Verkoper het recht om de Zaken onmiddellijk terug te nemen en te verkopen. De opbrengst zal, na aftrek van de door Verkoper gemaakte kosten ter zake de verkoop, worden verrekend met de vorderingen op de Klant.

Artikel 10.           Overmacht
10.1 In het geval Verkoper niet in staat is haar verplichtingen onder de overeenkomst geheel of gedeeltelijk na te komen vanwege een reden die buiten haar wil en/of schuld ligt, wordt dit aangemerkt als overmacht/force majeure. Onder overmacht/force majeure wordt onder meer doch niet uitsluitend verstaan: oorlogssituaties, burgerlijke onrust, staking of uitsluiting, brand, overstroming, epidemie of pandemie, overheidsmaatregelen inclusief import- en exportrestricties, weersomstandigheden, gebreken in althans beschadigde machines/uitrusting of installaties (inclusief laad- en losinstallaties), interferentie door welke oorzaak dan ook in de levering van producten of grondstoffen of kracht van productieapparatuur inclusief niet-nakoming door leveranciers of fabrikanten waarvan Verkoper zijn zaken betrekt, transportstoringen of vertragingen bij de door Verkoper ingeschakelde vervoerder, althans iedere omstandigheid vergelijkbaar met voornoemde gebeurtenissen. Verkoper zal in geval van overmacht/force majeure geen schadevergoeding verschuldigd zijn aan de Klant voor het niet nakomen van haar verplichtingen.

Artikel 11.           Toepasselijk recht en jurisdictie
11.1 Op de rechtsverhouding tussen Verkoper en de Klant is Nederlands recht van toepassing. Een beroep op de bepalingen van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt uitgesloten.
11.2 Eventuele geschillen tussen Verkoper en Klant zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde  rechtbank Rotterdam, tenzij in de overeenkomst of standaardcontract als genoemd in artikel 2 van deze Voorwaarden een andere wijze van geschillenbeslechting is overeengekomen.

Algemene verkoopvoorwaarden