1 Beknopt overzicht gegevensbescherming

1.1 Algemene informatie

In de volgende informatie kunt u lezen wat er met uw persoonsgegevens gebeurt als u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Uitvoerige informatie over het thema gegevensbescherming is te vinden in onze privacyverklaring, die onder deze tekst wordt weergegeven.

1.2 Verzamelen van gegevens op deze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website? De gegevensverwerking op deze website vindt plaats door de administrator van deze website. De contactgegevens van de administrator zijn te vinden in de colofon van deze website.

1.3 Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden allereerst verzameld omdat zij door u aan ons worden verstrekt. Dit kan bijv. gegevens betreffen die u invoert in een contactformulier.
Andere gegevens worden automatisch of met uw goedkeuring bij een bezoek aan onze website verzameld door onze IT-systemen. Dat zijn vooral technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van uw bezoek). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website bezoekt.

1.4 Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een gedeelte van de gegevens wordt verzameld om te waarborgen dat de website correct beschikbaar kan worden gesteld. Andere gegevens kunnen worden gebruikt voor analyse van uw gebruikersgedrag.

1.5 Welke rechten heeft u ten aanzien van uw gegevens?

U heeft op elk moment het recht om gratis informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van de verwerking van uw opgeslagen persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht te verzoeken om rectificatie of het wissen van deze gegevens. Als u toestemming heeft verleend voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze toestemming op elk moment intrekken voor de toekomstige verwerkingen. U heeft tevens het recht om onder bepaalde omstandigheden te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. Verder heeft u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.
Hierover alsmede bij vragen over het thema gegevensbescherming kunt u altijd via het in de colofon vermelde adres contact met ons opnemen.

1.6 Analysetools en tools van derden

Bij uw bezoek aan deze website kan uw internetgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dat gebeurt vooral met behulp van zogenaamde analyseprogramma‘s.
Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma’s is te vinden in onderstaande privacyverklaring.

2 Hosting en Content Delivery Networks (CDN)

2.1 Externe Hosting

De hosting van deze website wordt verzorgd door een externe dienstverlener (hoster). De persoonsgegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de hoster. Dit betreft vooral IP-adressen, contactverzoeken, meta- en communicatiedata, contractgegevens, contactgegevens, naam, informatie over de toegang tot de website en overige gegevens die via een website worden gegenereerd.
Wij maken gebruik van de diensten van een hoster om de contracten en overeenkomsten met onze potentiële en bestaande klanten te kunnen uitvoeren (artikel 6 lid 1 onder b) AVG), en om een veilige, snelle en efficiënte beschikbaarstelling van ons online-aanbod door een professionele aanbieder te waarborgen (artikel 6 lid 1 onder f) AVG).
Onze hoster zal uw gegevens slechts verwerken voor zover dit voor de nakoming van diens prestatieverplichtingen noodzakelijk is, en onze instructies met betrekking tot deze gegevens opvolgen.

Verwerkingsovereenkomst
Om te waarborgen dat de verwerking van gegevens plaatsvindt met inachtneming van de gegevensverwerkingsvoorschriften, hebben wij een verwerkingsovereenkomst gesloten met onze hoster.

3 Algemene en verplichte - informatie

3.1 Privacy

De exploitant van deze website neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens uiterst serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en met inachtneming van de wettelijke gegevensbeschermingsvoorschriften en deze privacyverklaring.
Als u gebruikmaakt van deze website, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In deze privacyverklaring wordt toegelicht welke gegevens door ons worden verzameld, waarvoor zij worden gebruikt, en hoe en voor welk doeleinde dit gebeurt.
Wij wijzen u op het feit dat aan de gegevensoverdracht via internet (bijv. bij communicatie per e-mail) beveiligingsrisico’s zijn verbonden. Volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

3.2 Gegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke die is belast met de gegevensverwerking op deze website is:

FeedValid Feed Ingredients
Munnikenlandse Maaskade 2
5307 TE Poederoijen
Nederland
E: info@feedvalid.eu
T: +31 (0)85 201 2100

3.3 Intrekken van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingshandelingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming op elk moment weer intrekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan onverlet.

3.4 Recht om in speciale gevallen bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens en tegen direct marketing (artikel 21 AVG)

ALS DE GEGEVENSVERWERKING PLAATSVINDT OP BASIS VAN ARTIKEL 6 LID 1 ONDER E) OF F) VAN DE AVG HEEFT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM VANWEGE MET UW SPECIFIEKE SITUATIE VERBAND HOUDENDE REDENEN BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS, MET INBEGRIP VAN PROFILERING OP BASIS VAN DIE BEPALINGEN. DE RECHTSGROND WAAROP DE VERWERKING IS GEBASEERD IS VASTGELEGD IN DEZE PRIVACYVERKLARING. ALS U BEZWAAR MAAKT ZULLEN WIJ U BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS NIET MEER VERWERKEN, TENZIJ WIJ DWINGENDE GERECHTVAARDIGDE GRONDEN VOOR DE VERWERKING AANVOEREN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OF DIE VERBAND HOUDEN MET DE INSTELLING, UITOEFENING OF ONDERBOUWING VAN EEN RECHTSVORDERING (BEZWAAR VOLGENS ARTIKEL 21 LID 1 AVG).
WANNEER UW PERSOONSGEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DIRECT MARKETING WORDEN VERWERKT, HEEFT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN U BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS VOOR DERGELIJKE MARKETING, MET INBEGRIP VAN PROFILERING DIE BETREKKING HEEFT OP DIRECT MARKETING. WANNEER U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS NIET MEER TEN BEHOEVE VAN DIRECT MARKETING VERWERKT (BEZWAAR VOLGENS ARTIKEL 21 LID 2 AVG).

3.5 Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van inbreuk op de AVG heeft een betrokkene het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar hij gewoonlijk verblijft, hij zijn werkplek heeft of de beweerde inbreuk is begaan. Het recht om een klacht in te dienen geldt onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte.

 

3.6 Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht om gegevens die wij op basis van uw toestemming of in het kader van de uitvoering van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken, in een gangbare en digitale vorm te verkrijgen of aan een derde te laten verstrekken. Wanneer u wilt dat de gegevens rechtstreeks worden verstrekt aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, vindt dit alleen plaats voor zover dit technisch mogelijk is.

3.7 SSL- c.q. TLS-versleuteling

Deze website maakt om veiligheidsredenen alsmede ter beveiliging van de overdracht van vertrouwelijke content zoals bestellingen of aanvragen die u naar ons als exploitant van de website stuurt, gebruik van SSL- c.q. TLS-versleuteling. Een versleutelde verbinding herkent u doordat de adresregel van de browser van “http://” verandert in “https://”, en in uw browserregel een slotje verschijnt.
Als de SSL- c.q. TLS-versleuteling is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons stuurt niet door derden worden meegelezen.

3.8 Inzage, wissen en rectificatie

U heeft op grond van de geldende wettelijke bepalingen op elk moment recht op gratis inzage van uw opgeslagen persoonsgegevens, de bron en de ontvanger van die gegevens en het doel van de gegevensverwerking alsmede eventueel recht op rectificatie of het wissen van deze gegevens. Hierover, alsmede bij vragen over het thema persoonsgegevens, kunt u altijd via het in de colofon vermelde adres contact met ons opnemen.

3.9 Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Daartoe kunt u altijd via het in de colofon vermelde adres contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking geldt in de volgende gevallen:
Als u de juistheid van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben wij in de regel tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van de controle heeft u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
Als de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig plaatsvindt c.q. heeft plaatsgevonden, kunt u in plaats van een verzoek om het wissen een verzoek om beperking van de verwerking van uw gegevens doen.
Als wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, u deze gegevens echter nodig hebben voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, en heeft u het recht om in plaats van het verzoek om deze te wissen een verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens doen.
Als u overeenkomstig artikel 21 lid 1 AVG bezwaar heeft gemaakt, moet een afweging worden gemaakt tussen uw en onze belangen. Zolang nog niet vaststaat wiens belangen zwaarder wegen, heeft u het recht om te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
Als u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens – met uitzondering van de opslag ervan – slechts worden verwerkt met uw toestemming, voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon, of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Europese Unie of voor een lidstaat.

3.10 Bezwaar tegen reclame-e-mails

Tegen het gebruik van in het kader van de verplichting tot bekendmaking in de colofon gepubliceerde contactgegevens voor het toesturen van reclame en informatiemateriaal waarom niet uitdrukkelijk is verzocht, wordt hierbij bezwaar gemaakt. De exploitant van deze website behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om in geval van toezending van reclame waarom niet is verzocht, bijvoorbeeld in de vorm van spam-e-mails, juridische stappen te ondernemen.

4 Verzamelen van gegevens op deze website

4.1 Cookies

Onze internetpagina‘s maken gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden die geen schade veroorzaken op uw eindapparatuur. Zij worden tijdelijk voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies) opgeslagen op uw eindapparatuur. Sessiecookies worden na uw bezoek automatisch gewist. Permanente cookies blijven op uw eindapparatuur staan totdat u deze zelf wist, of zij automatisch worden gewist door uw webbrowser.
Gedeeltelijk kunnen ook cookies van derden worden opgeslagen op uw eindapparatuur als u onze website bezoekt (third-party-cookies). Deze cookies maken het voor ons of voor u mogelijk om gebruik te maken van bepaalde diensten van de desbetreffende derden (bijv. cookies voor het afwikkelen van betalingsdiensten).
Cookies hebben verschillende functies. Diverse cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde functies van de website zonder deze cookies niet zouden werken (bijv. de winkelmandfunctie of het tonen van video’s). Andere cookies dienen voor analyse van het gebruikersgedrag of het tonen van reclame.
Cookies die nodig zijn voor de elektronische communicatie (noodzakelijke cookies), het beschikbaar stellen van bepaalde door u gewenste functies (functionele cookies, bijv. voor de winkelmandfunctie) of optimalisatie van de website (bijvoorbeeld cookies voor het meten van het webpubliek) worden opgeslagen op basis van artikel 6 lid 1 onder f) AVG, tenzij een andere rechtsgrond wordt vermeld. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de opslag van cookies, om zijn diensten technisch correct en optimaal beschikbaar te kunnen stellen. Voor zover is verzocht om toestemming voor de opslag van cookies, worden de desbetreffende cookies uitsluitend opgeslagen op basis van deze toestemming (artikel 6 lid 1 onder a) AVG). De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.
U kunt uw browser zo instellen dat u altijd wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies, cookies alleen in bepaalde gevallen te accepteren, de toestemming voor cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uit te sluiten, en het automatisch wissen van de cookies bij het sluiten van de browser activeren. Bij de-activering van cookies kan de functionaliteit van deze website worden beperkt.
Voor zover cookies door derden of voor analysedoeleinden worden geplaatst, zullen wij u in het kader van deze privacyverklaring apart hierover informeren en eventueel verzoeken om toestemming.

4.2 Server-logbestanden

De websiteprovider verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde server-logbestanden, die door uw browser automatisch naar ons worden doorgestuurd. Deze informatie betreft:

  • browsertype en browserversie
  • toegepast besturingssysteem
  • HTTP-verwijzer
  • hostnaam van uw computer
  • tijdstip van de serveraanvraag
  • IP-adres

Samenvoeging van deze gegevens met andere gegevensbronnen vindt niet plaats.
De verzameling van deze gegevens vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 onder f) AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de technisch correcte weergave en de optimalisatie van zijn website; Hiervoor worden de server-logfiles benodigd.

 

4.3 Contactformulier

Als u via het contactformulier aanvragen naar ons stuurt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de door u daar ingevulde contactgegevens, bij ons opgeslagen om de aanvraag te kunnen behandelen en eventueel contact op te nemen als wij vragen mochten hebben. Deze gegevens worden zonder uw toestemming niet doorgegeven aan derden.
Deze gegevensverwerking vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 onder b) AVG, voor zover uw aanvraag samenhangt met de uitvoering van een overeenkomst, of dit noodzakelijk is voor het nemen van maatregelen voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst. In alle overige gevallen is de verwerking gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang bij een effectieve behandeling van de aanvragen die wij ontvangen (artikel 6 lid 1 onder f) AVG) of op uw toestemming (artikel 6 lid 1 onder a) AVG), voor zover hierom is verzocht.
De door u in het contactformulier ingevulde gegevens worden door ons behouden totdat u ons verzoekt deze gegevens te wissen, u uw toestemming voor de opslag daarvan intrekt, of het doel van de opslag van deze gegevens vervalt (bijvoorbeeld nadat de behandeling van uw aanvraag is afgerond). Dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – gelden onverminderd.

4.4 Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw aanvraag inclusief alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, aanvraag) ten behoeve van behandeling door ons opgeslagen en verwerkt. Deze gegevens worden zonder uw toestemming niet doorgegeven aan derden.
Deze gegevensverwerking vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 onder b) AVG, voor zover uw aanvraag samenhangt met de uitvoering van een overeenkomst, of dit noodzakelijk is voor het nemen van maatregelen voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst. In alle overige gevallen is de verwerking gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang bij een effectieve behandeling van de aanvragen die wij ontvangen (artikel 6 lid 1 onder f) AVG) of op uw toestemming (artikel 6 lid 1 onder a) AVG), voor zover hierom is verzocht.
De door u in het kader van de contactaanvraag verstuurde gegevens worden door ons behouden totdat u ons verzoekt deze gegevens te wissen, u uw toestemming voor de opslag daarvan intrekt, of het doel van de opslag van deze gegevens vervalt (bijvoorbeeld nadat de behandeling van uw aanvraag is afgerond). Dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – gelden onverminderd.

5 Analysetools en reclame

5.1 Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder daarvan is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.
Met behulp van Google Analytics kan de exploitant van de website het gedrag van de bezoekers van de website analyseren. In dit verband ontvangt de exploitant van de website verschillende gebruiksgegevens zoals opgeroepen pagina’s, verblijfsduur, gebruikte besturingssystemen en herkomst van de gebruiker. Deze gegevens worden door Google eventueel samengevat in een profiel dat wordt toegewezen aan de desbetreffende gebruiker c.q. diens eindapparatuur.
Google Analytics maakt gebruik van technologieën die de herkenning van de gebruiker mogelijk maken ten behoeve van analyse van het gebruikersgedrag (bijvoorbeeld cookies of device-fingerprinting). De door Google verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt doorgaans doorgegeven aan een server van Google in de Verenigde Staten en daar bewaard.
Het gebruik van deze analysetool vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 onder f) AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij analyse van het gebruikersgedrag, om zowel zijn webaanbod als zijn reclame te optimaliseren. Voor zover is verzocht om toestemming (bijvoorbeeld toestemming voor het opslaan van cookies) vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6 lid 1 onder a) AVG; De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

5.2 IP-anonimisering

Wij hebben op deze website de functie IP-anonimisering geactiveerd. Hierdoor wordt uw IP-adres door Google in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte afgekort voordat dit wordt doorgestuurd naar de Verenigde Staten. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar afgekort. In opdracht van de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te analyseren, rapportages over de activiteiten op de website op te stellen, en andere diensten te verlenen aan de exploitant van de website die samenhangen met het gebruik van de website en internet. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgestuurde IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

5.3 Browser Plugin

U kunt voorkomen dat uw gegevens door Google worden verzameld en verwerkt door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende link:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl
Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens door Google Analytics is te vinden in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

5.4 Verwerking

Wij hebben met Google een verwerkingsovereenkomst gesloten en nemen bij het gebruik van Google Analytics de strenge voorschriften van de Duitse autoriteiten voor gegevensbescherming in acht.

5.5 Bewaarduur

Bij Google opgeslagen gegevens op gebruikers- en gebeurtenisniveau die zijn gekoppeld aan cookies, gebruikersidentificatie (bijvoorbeeld user-id) of reclame-id’s (bijvoorbeeld DoubleClick-cookies, Android-reclame-id) worden na 14 maanden geanonimiseerd c.q. gewist. Details hierover kunt u vinden onder de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=nl

6 Nieuwsbrief

6.1 Nieuwsbriefgegevens

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij een e-mailadres van u nodig alsmede informatie aan de hand waarvan wij kunnen verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en akkoord gaat met toezending van de nieuwsbrief. Overige gegevens worden niet c.q. slechts op vrijwillige basis verzameld. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend voor het versturen van de informatie waarom is verzocht, en worden door ons niet doorgegeven aan derden.
De in het aanmeldformulier voor de nieuwsbrief ingevoerde gegevens worden uitsluitend verwerkt op basis van uw toestemming (artikel 6 lid 1 onder a) AVG). De verleende toestemming voor het bewaren van de gegevens en uw e-mailadres en het gebruik daarvan voor het versturen van de nieuwsbrief kunt u op elk moment weer intrekken, bijvoorbeeld via de link “Uitschrijven” in de nieuwsbrief. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking van gegevens die reeds heeft plaatsgevonden onverlet.
De gegevens die door u aan ons zijn doorgegeven om de nieuwsbrief te kunnen ontvangen, worden tot het moment dat u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief door ons c.q. de aanbieder van de nieuwsbriefdienst bewaard en na uitschrijving voor de nieuwsbrief verwijderd uit de verspreidingslijst van de nieuwsbrief. Voor gegevens die voor andere doeleinden bij ons zijn opgeslagen heeft dit geen gevolgen.
Nadat u uit de verspreidingslijst van de nieuwsbrief bent verwijderd, wordt uw e-mailadres bij ons c.q. de aanbieder van de nieuwsbriefdienst eventueel opgeslagen in een blacklist, om te voorkomen dat een toekomstige mailing door u wordt ontvangen. De gegevens uit de blacklist worden uitsluitend gebruikt voor dit doeleinde en niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang bij de naleving van de wettelijke voorschriften bij het versturen van nieuwsbrieven (gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6 lid 1 onder f) AVG). De gegevens in de blacklist worden voor onbepaalde tijd bewaard. U kunt hiertegen bezwaar maken voor zover uw belangen zwaarder wegen dan ons gerechtvaardigd belang.

6.2 MailChimp

Deze website maakt gebruik van de diensten van MailChimp voor het versturen van nieuwsbrieven. De aanbieder daarvan is Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, Verenigde Staten.
MailChimp is een dienst waarmee onder meer het versturen van nieuwsbrieven kan worden georganiseerd en geanalyseerd. Als u gegevens invoert om de nieuwsbrief te kunnen ontvangen (bijvoorbeeld e-mailadres), worden zij opgeslagen op de servers van MailChimp in de Verenigde Staten.
MailChimp beschikt over een certificering volgens het “EU-US-Privacy-Shield”. Dit “Privacy-Shield” is een verdrag tussen de Europese Unie (EU) en de Verenigde Staten dat de naleving van Europese gegevensbeschermingsvoorschriften in de Verenigde Staten zal waarborgen.
Met behulp van MailChimp kunnen wij onze nieuwsbriefcampagnes analyseren. Als u een met MailChimp verstuurde e-mail opent, wordt een bestand dat is opgenomen in de e-mail (een zogenaamd webbaken) verbonden met de servers van MailChimp in de Verenigde Staten. Op deze wijze kan worden vastgesteld of een nieuwsbrief-bericht wordt geopend, en op welke links eventueel wordt geklikt. Daarnaast wordt technische informatie verzameld (bijvoorbeeld tijdstip van ophalen, IP-adres, browsertype en besturingssysteem). Deze informatie kan niet worden toegewezen aan de desbetreffende ontvanger van de nieuwsbrief en dient uitsluitend voor de statistische analyse van nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van deze analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de interesses van de ontvangers.
Als u geen analyse door MailChimp wenst, moet u zich uitschrijven voor de nieuwsbrief. Hiervoor stellen wij in ieder nieuwsbrief-bericht een link beschikbaar. Daarnaast kunt u zich ook rechtstreeks op de website uitschrijven voor de nieuwsbrief.
De gegevensverwerking vindt plaats op basis van uw toestemming (artikel 6 lid 1 onder a) AVG). U kunt deze toestemming op elk moment intrekken door u uit te schrijven voor de nieuwsbrief. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking van gegevens die reeds heeft plaatsgevonden onverlet.
De gegevens die door u aan ons zijn doorgegeven om de nieuwsbrief te kunnen ontvangen, worden tot het moment dat u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief door ons c.q. de aanbieder van de nieuwsbriefdienst bewaard en na uitschrijving voor de nieuwsbrief verwijderd uit de verspreidingslijst van de nieuwsbrief. Voor gegevens die voor andere doeleinden bij ons zijn opgeslagen heeft dit geen gevolgen.
Nadat u uit de verspreidingslijst van de nieuwsbrief bent verwijderd, wordt uw e-mailadres bij ons c.q. de aanbieder van de nieuwsbriefdienst eventueel opgeslagen in een blacklist, om te voorkomen dat een toekomstige mailing door u wordt ontvangen. De gegevens uit de blacklist worden uitsluitend gebruikt voor dit doeleinde en niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang bij de naleving van de wettelijke voorschriften bij het versturen van nieuwsbrieven (gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6 lid 1 onder f) AVG). De gegevens in de blacklist worden voor onbepaalde tijd bewaard. U kunt hiertegen bezwaar maken voor zover uw belangen zwaarder wegen dan ons gerechtvaardigd belang.
Meer informatie is te vinden in de privacyverklaring van MailChimp op: https://mailchimp.com/legal/terms/ .

Data-processing-agreement
Wij hebben met MailChimp een zogenaamd “data-processing-agreement” gesloten, op grond waarvan MailChimp verplicht is de gegevens van onze klanten te beschermen en niet door te geven aan derden.

7 Plugins en Tools

7.1 Google WebFonts

Deze website maakt voor een uniforme weergave van lettertypes gebruik van zogenaamde web fonts, die beschikbaar worden gesteld door Google. Als u een webpagina oproept, laadt uw browser de benodigde web fonts in uw browsercache om teksten en lettertypes correct te kunnen weergeven.
Hiervoor moet de door u gebruikte browser verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor wordt Google in kennis gesteld van het feit dat deze website via uw IP-adres is opgeroepen. Het gebruik van Google WebFonts vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 onder f) AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de uniforme weergave van het letterbeeld op zijn website. Voor zover is verzocht om toestemming (bijvoorbeeld toestemming voor de opslag van cookies) vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6 lid 1 onder a) AVG; De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.
Als uw browser web fonts niet ondersteunt, wordt een standaardlettertype van uw computer gebruikt.
Meer informatie over Google WebFonts is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in de privacyverklaring van Google op https://policies.google.com/privacy?hl=nl

 

7.2 Google Maps

Deze website maakt met behulp van een API gebruik van de kaartendienst Google Maps. De aanbieder daarvan is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.
Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk dat uw IP-adres wordt opgeslagen. Deze informatie wordt in de regel doorgegeven aan een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. De aanbieder van deze website heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.
Het gebruik van Google Maps vindt plaats ten behoeve van een aantrekkelijke weergave van ons online-aanbod en een eenvoudige vindbaarheid van de locaties die door ons op de website worden vermeld. Dit geldt als gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6 lid 1 onder f) AVG. Voor zover is verzocht om toestemming, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6 lid 1 onder a) AVG; De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.
Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens is te vinden in de privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl .

7.3 Google reCAPTCHA
Wij maken op deze website gebruik van “Google reCAPTCHA” (verder “reCAPTCHA” genoemd). De aanbieder daarvan is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.
Met reCAPTCHA wordt gecontroleerd of de invoer van gegevens op deze website (bijv. in een contactformulier) plaatsvindt door een persoon of door een geautomatiseerd programma. Daartoe analyseert reCAPTCHA het gedrag van de bezoeker van de website aan de hand van verschillende kenmerken. Deze analyse start automatisch zodra de bezoeker de website bezoekt. In het kader van de analyse worden door reCAPTCHA verschillende gegevens bekeken (bijvoorbeeld IP-adres, verblijfsduur van de bezoeker op de website of door de gebruiker uitgevoerde muisbewegingen). De in het kader van de analyse verzamelde gegevens worden doorgegeven aan Google.
De reCAPTCHA-analyses vinden volledig plaats op de achtergrond. Bezoekers van de website worden niet erop gewezen dat deze analyse plaatsvindt.
De opslag en de analyse van de gegevens vinden plaats op basis van artikel 6 lid 1 onder f) AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de bescherming van zijn webaanbod tegen misbruik in de vorm van geautomatiseerde bespionering en tegen spam. Voor zover is verzocht om toestemming, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6 lid 1 onder a) AVG; De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Meer informatie over Google reCAPTCHA is te vinden in de privacyverklaring van Google en de gebruiksvoorwaarden van Google onder de volgende links: https://policies.google.com/privacy?hl=nl en https://policies.google.com/terms?hl=nl.