Scroll voor meer informatie

Code of Conduct

FeedValid – Valorisation Company

Veilige voedermiddelen met meerwaarde voor onze klanten en het milieu

Onder deze claim werd FeedValid in 2012 uit de drie ondernemingen Robi Droge Diervoeder, Covaco Feed Valorisation en NRG Nähr- und Rohstoffveredelung GmbH opgericht, met het doel om onze activiteiten te concentreren in de voedermiddelsector in Europa en onze klanten een breed productportfolio uit één bron te kunnen aanbieden.

We produceren op drie locaties innovatieve voedercomponenten voor de mengvoeder- en petfoodindustrie, de landelijke handel en de agrarische zelfmenger. We richten ons daarbij op moderne productietechnologieën om goed verteerbare, efficiënte voedercomponenten volgens de hoge kwaliteitsnormen te produceren.

Sociale verantwoordelijkheid en duurzaamheid – naleving van de wettelijke voorschriften

De FeedValid Group houdt rekening met alle relevante wet- en regelgeving, zowel nationaal als internationaal. Alle medewerkers worden gestimuleerd om zich aan de naleving van de relevante wetten, voorschriften en interne regels te houden. De managers hebben hierbij een voorbeeldfunctie.

Gedrag ten opzichte van medewerkers en respect voor de mensenrechten

De FeedValid Group respecteert en beschermt de persoonlijke waardigheid van elk individu en investeert in hun kwalificaties en competenties. Discriminatie, intimidatie of benadeling op basis van geslacht, ras, handicap, etnische of culturele afkomst, godsdienst of overtuiging, leeftijd of seksuele geaardheid worden niet getolereerd.

Vermijden van belangenverstrengeling

In termen van ons eigen anti-corruptiebeleid zijn situaties, waarin persoonlijke of financiële belangen van werknemers in conflict komen met die van het bedrijf, te vermijden.

Omgang met informatie

Alle zakelijke transacties worden volledig, correct en transparant in overeenstemming met de wettelijke voorschriften gedocumenteerd. Daarbij moeten aantekeningen en berichten correct en volgens waarheid zijn.
Daarnaast moeten de principes van juiste boekhouding en administratie in acht worden genomen en alle financiële middelen verzameld worden voor boekhoudkundige doeleinden.

Vertrouwelijke informatie van de onderneming moet geheim gehouden worden en mogen niet aan derden doorgegeven of op een andere manier ter beschikking gesteld worden.

Persoonsgegevens mogen alleen verzameld, verwerkt en gebruikt worden, voor zover volgens de relevante regels toegestaan is.

Gedrag ten opzichte van zakelijke partners en derden

FeedValid respecteert eerlijke concurrentie en houdt zich aan de relevante wetgeving, die concurrentie beschermt en bevordert (in het bijzonder de antitrust-wetgeving).

Leveranciers worden alleen op basis van objectieve criteria geselecteerd en overeenkomsten alleen volledig en duidelijk gesloten en gedocumenteerd.

Geen enkele werknemer mag een vergoeding – in welke vorm dan ook, in het bijzonder persoonlijke geschenken uit het bedrijfsleven van FeedValid – aannemen, wanneer objectief gezien er van uit wordt gegaan, dat ze zakelijke beslissingen en transacties kunnen beïnvloeden. De correcte handelwijze is in het anticorruptiebeleid beschreven.

Samenwerking met autoriteiten

De FeedValid Group handhaaft het principe van transparante processen. De samenwerking met de autoriteiten is altijd open en alle vragen worden door de directie volledig en naar waarheid beantwoord. Medewerkers van de FeedValid Group kunnen altijd bij de directie terecht als het gaat om vragen over informatie bij de autoriteiten of andere openbare instanties.

Directie

Neem contact op